Резервирај термин

*Сите информации кои се наведени во формуларот се користат за креирање на документи кои Аероклубот е Законски обврзан да ги достави на Агенцијата за цивилна воздушна пловидба во согласност со Законот за воздухопловство, Правилниците за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања и Програмите за обуки.

* Ве молиме пишувајте на кирилица