Убавината на слободниот пад може да ја искусите во Аероклубот Скопје. Почетничките обуки се организираат два пати годишно, на пролет и на есен. Напредната обука трае низ целата година.

Првиот чекор на секој падобранец почетник е лекарски преглед во Воздухопловна медицина. Потоа следи обука која трае околу 3 недели и се состои од теоретски и практичен дел.

За да биде примен на основна обука, кандидатот за падобранец треба да ги исполнува следните услови: најмалку 16 години возраст; да има лекарско уверение и ако не е полнолетен писмена согласност од родител.

Supported by

 Local and Regional Competitiveness Project.

This project is funded by the European Union.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its content is the sole responsibility of the AK Skopje, and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Airflow