Убавината на слободниот пад може да ја искусите во Аероклубот Скопје. Почетничките обуки се организираат два пати годишно, на пролет и на есен. Напредната обука трае низ целата година.

Првиот чекор на секој падобранец почетник е лекарски преглед во Воздухопловна медицина. Потоа следи обука која трае околу 3 недели и се состои од теоретски и практичен дел.

За да биде примен на основна обука, кандидатот за падобранец треба да ги исполнува следните услови: најмалку 16 години возраст; да има лекарско уверение и ако не е полнолетен писмена согласност од родител.

КОНТАКТИРАЈ СО

НАШИОТ ТИМ

Оваа веб-страна беше креирана и одржувана со финансиска поддршка на Европската унија. За содржината на оваа веб-страна единствено е одговорно АК Скопје и таа не мора да ги одразува ставовите на Европската унија.

Airflow